Cynllun Insiwleiddio Waliau Caerau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Penybont ar Ogwr

Cofrestrwch eich diddordeb

Newid i’r Saesneg / Switch to English

Beth yw Cynllun Inswleiddio Waliau Caerau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr?

Nod y prosiect hwn yw mynd i’r afael â’r mater o ddarpariaeth annigonol o ran inswleiddio waliau allanol a mewnol yng Nghaerau. Gall aelwydydd cymwys wneud cais i gael tynnu eu hen ddeunydd inswleiddio, a rhoi deunydd inswleiddio newydd yn ei le, yn rhad ac am ddim.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi contractio Warmworks i gyflenwi gwasanaeth cysylltu ar gyfer trigolion sy’n ddeiliaid tai cymwys yng Nghaerau. Bydd Warmworks yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi deiliaid tai cymwys trwy’r daith fel cwsmeriaid, gyda’r nod o wneud proses y gwaith adfer mor rhwydd â phosib.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer Cynllun Inswleiddio Waliau Caerau gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Gall deiliaid tai a dderbyniodd inswleiddiad ar gyfer waliau allanol neu fewnol yn 2012 neu 2013, o dan gynlluniau blaenorol, fod yn gymwys ar gyfer y cynllun. Nodwyd bod y prosiect hwn yn gallu darparu ar gyfer cyfanswm o 104 eiddo yng Nghaerau. Os ydych yn gymwys, efallai eich bod eisoes wedi derbyn llythyr gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn eich hysbysu am hyn, ynghyd â chynnydd y prosiect.

Rydym yn annog pob aelwyd cymwys yng Nghaerau i wneud cais am y prosiect hwn. Gall tynnu hen ddeunydd inswleiddio o’ch waliau allanol a mewnol, a rhoi deunydd inswleiddio newydd yn ei le, wneud eich cartref yn fwy cysurus, a bydd yn defnyddio ynni’n fwy effeithlon o lawer, gan helpu i leihau eich biliau ynni. Mae o hefyd yn gyfle ardderchog i gyfrannu at gynaliadwyedd y dref yn gyffredinol.

Beth fydd yn digwydd os nad yw fy aelwyd yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn?

Os nad ydych yn byw mewn eiddo cymwys, ni fyddwch yn gallu bod yn rhan o’r prosiect hwn. Byddwn yn ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi am hyn os mai dyma fydd y sefyllfa. Efallai y bydd prosiectau eraill ar gael yn eich ardal yn y dyfodol.

Pwy fydd yn cynnal y prosiect hwn?

Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan dîm o arbenigwyr sydd â phrofiad helaeth o osod a thynnu deunydd inswleiddio ar gyfer waliau allanol a mewnol. Byddant yn gweithio’n agos gyda pherchnogion cartrefi i sicrhau y caiff y gwaith ei wneud mewn modd effeithiol, ac yn ôl y safonau gorau.

Sut alla’ i gofrestru fy niddordeb i fod yn rhan o’r prosiect hwn?

I gofrestru eich diddordeb yn y prosiect hwn, cliciwch ar y botwm “Cofrestru eich diddordeb” isod. Fe ddown i gysylltiad â chi wedyn i roi gwybodaeth i chi am y camau nesaf ar gyfer cael asesiad ôl-osod (‘retrofit’) (sef math o arolwg cartref sy’n casglu gwybodaeth am ba mor effeithlon y mae eich eiddo’n defnyddio ynni).

Cofrestrwch eich diddordeb